total training uvod

Uvádzame detailnejšie rozpísanú terminológiu pre neurolingvistické programovanie (NLP), ktoré v súčasnej dobe ponúka neuveriteľné, priam magické techniky pre komunikáciu, zmenu a osobný rast.

Pozorovateľné prejavy (Accessing Cues)

Ide o používanie našej neurológie a fyziológie počas dýchania, počas vykonania nejakého gesta, napríklad zmenou polohy očí, čím sa vytvára prístup ku informáciam, ktoré nám odhalia, akým spôsobom uvažujeme, aký vnútorný proces v nás prebieha. Accessing cues je možné pozorovať.

Ako-Keby Rámec (As-If Frame)

Vzor, alebo stav predstierania. Je to konanie v určitej situácii, kedy automaticky predpokladáme splnenie niekoľkých podmienok, ako keby boli pravdivé. As-If frame vedie automaticky k lepšiemu riešeniu problémov. Predstavíme si, ako keby sme už mali niektoré podmienky splnené.

Analogový

Analogová submodalita sa mení spojito. To znamená, že môže mať nekonečne veľa hodnôt. Digitálna submodalita môže mať len dve, buď je "zapnutá", alebo "vypnutá", "1", alebo "0".

Analogové zvýraznenie (Analog Marking)

Použitie zmeny tonality, alebo zmien v gestikulácii a polohe tela za účelom zdôraznenia určitých slov neverbálne. Zvýraznené slová odovzdávajú skrytú správu, vnímanú podvedome.

Kotvenie (Anchoring)

Ide o proces, kedy nejaká udalosť (vnútorná, alebo vonkajšia) je spojená s určitou reakciou. Kotvy sú prirodzené a sú typické pre každý reprezentačný systém. Kotvy môžeme používať vedome, je možné "naprogramovať" u človeka konkretnú reakciu na konkrétny stimul. Počiatky kotvenia nachádzame pri podmienených reflexoch, ktorými sa zaoberal Pavlov. Pes slintal, keď sa rozsvietilo svetlo.

Asociácia

Je to vizualizácia, kedy si situáciu predstavíme tak, že ju vidíme naším pohľadom (my počas asociácie v obraze nie sme). Opak je disociácia, kedy vidíme v predstave aj seba. Disociovaný pohľad je vhodný napríklad pri kritike, pretože emócie majú pri disociácii nepatrný vplyv. Pri asociovanom naopak.

Auditívny, Akustický - Zvukový

Ide o akustický zmyslový vnem. Auditívny systém je jeden zo základných reprezentačných systémov.

Správanie

Akákoľvek aktivita, v ktorej sme zahrnutí.

Presvedčenia (Beliefs)

Zovšeobecnenia, ktoré sme si vytvorili na základe kauzality, priraďovania významu, seba, iných, správania, identity. Formálne ide o "myšlienky", tvrdenia, ktoré považujeme za správne, ktorým veríme. Presvedčenia tvoria navigáciu pri vnímaní a interpretovaní reality. S presvedčeniami súvisia hodnoty.

Kalibrácia

Pozorovanie fyziologických prejavov. Cieľom je zladenie sa s niekoho stavom a vnútornými operáciami na základe zistenia neverbálnych signálov.

Chunking

Proces, kedy meníme pohľad zmenou na nižší, alebo vyšší logický celok. Chunk up súvisí s indukciou, Chunk down súvisí s dedukciou. Chunking up znamená z detailov postúpiť ku všeobecnejšiemu pohľadu, chunking down znamená vytvoriť najskôr celkový obraz a potom pristúpiť k detailom.

Komplexná ekvivalencia

Konštrukt, vzor, ktorý sa ošetruje pomocou meta-modelu. Komplexná ekvivalencia znamená spojenie: 1. pozorovateľnej udalosti (prišiel neskoro) a 2. vnútorného zhodnotenia, popisu danej udalosti, priradenia významu (nezáleží ti na mne). Iný príklad: Nezískal dostatok klientov, to znamená, že je neužitočný.

Kongruencia

Stav, kedy všetky vnútorné procesy človeka prebiehajú konzistentne. Človek to, čo povie, aj skutočne spraví. Verbálne aj neverbálne signály sú vtedy konzistentné, bezkonfliktné.

Vedomý

Taký obsah, ktorý v danom čase zaberá pozornosť (je vo vedomí).

Obsah (Content)

Konkrétne zložky, súčasti danej udalosti. Opakom je vzor, proces, systém.

Kontext (Context)

Vzor, nastavenie, rámec, v ktorom sa udalosti odohrávajú a poskytujú význam pre obsah (Content).

Prejavy (Cues)

Pozorovateľná informácia, "vodítka", ktoré umožňujú odhaliť subjektívne prežívanie, štruktúry človeka, eye accessing cues, dýchanie, poloha tela, gestá, tonalita.

Vynechanie (Deletion)

Reprezentačne (v našom modeli sveta), alebo lingvisticky vynechaná časť informácie.

Digitálny

Digitálny kanál prenáša len dva typy informácie "0", alebo "1", "áno", alebo "nie". Konečné množstvo informácie tiež považujeme za digitálne. Konečné množstvo informácie je možné zakódovať pomocou "0" núl a "1" jednotiek. Každý text, každá vyslovená veta tvorí digitálnu informáciu (odhliadnúc od tonality, gestikulácie a podobne)

Disociácia

Neprežívanie danej skúsenosti na sebe, ale z pohľadu pozorovateľa. Opak asociácie.

Skreslenie (Distortion)

Proces modelovania, kedy vytvárame nepresnú reprezentáciu. Skreslenie môže vytvoriť limitáciu ("Dobré pracovné miesta sú už obsadené"), alebo zdroj ("V Bratislave si nájdem prácu ľahšie"). Skreslenie prebieha neustále. Každá reprezentácia čohokoľvek je skreslením. Skreslenie prebieha napríklad pri používaní jazyka, kedy je vždy možné povedať o jedno slovo naviac, aby bol popis čím menej skreslený.

Downtime

Prepnutý do vnútra. Stav, kedy človek nie je naladený sledovať informácie zvonka pomocou piatich zmyslov, ale dovnútra, ponorený v myšlienkach, pocitoch, fantáziach. Nastáva ľahký tranz.

Ekológia

Zohľadnenie zahŕňajúce vzťahy vrámci seba a zároveň vzťahy seba so svojím okolím. Vnútorná ekológia: celkový vzťah medzi človekom a jeho vnútornými myšlienkami, presvedčeniami, hodnotami, stratégiami, schopnosťami, správaním. Rovnováha.

Elicitácia

Vybudenie stavu pomocou slova, gesta a podobne. Získavanie informácie pozorovaním neverbálných signálov a kladením otázok metamodelu.

Posilnenie (Empowerment)

Proces posilňujúci človeka vytvorením nových zdrojov, zmenou zvykov.

Očné polohy (Eye accessing cues)

Polohy očí indikujúce prepnutie do auditívneho, vizuálneho, alebo kinestetického módu.

Epistemológia

Náuka o poznaní

Prvá pozícia (First position)

Vnímanie sveta z vlastného uhla pohľadu. Asociovaná pozícia. Jedna z piatich pozícií vnímania.

Rámec (Frame)

Metapozícia, pohľad, spôsob vnímania.

Future Pace

Mentálne precvičenie udalosti, ktorá ešte len nastane. Podstatná zložka zabezpečujúca korektný výsledok.

Zovšeobecnenie, Generalizácia (Generalization)

Jeden z troch procesov modelovania - Z množiny skúseností vytvárame zovšeobecnené tvrdenie. Existujú limitujúce zovšeobecnenia (Dieťa poštípe včela -> Nesmiem sa viac hrať na lúke) a zovšeobecnenia vytvárajúce zdroje (Koľkí slabší kolegovia to dokázali -> Bude to pre mňa hračka).

Gestalt

Množina spomienok spojená s určitými emóciami na neurologickej báze.

Nekongruencia

Stav nevyrovnanosti, kedy existujú protichodné súčasti, tendencie. Rezervovanosť, zablokovanie, nedostatočný postup k cieľu, nezhody medzi verbálnou a neverbálnou zložkou.

Inštalácia

Proces vytvorenia novej mentálnej stratégie. Dosiahnutá hlavne kotvením, metaforami, technikou future pacing, zmenou rámca a podobne.

Vnútorné reprezentácie

Zmysluplné vzory informácií uložené v našej mysli v najvšeobecnejšom pohľade, akékoľvek predstavy, zvuky, pocity, chute a vône.

Teraz (In Time)

Predstava časovej priamky, kedy budúcnosť je pred nami, minulosť je za nami a v danej chvíli sa sústredíme na súčasnosť, prežívame a zameriavame sa na to, čo je teraz.

Kinestetický

Vnemy, pocity, dotyky, pocity vo vnútri tela, tiež pocit rovnováhy.

Vedenie (Leading)

Spôsob zmeny správania. Keď dosiahneme raport, môžeme začať viesť.

Logická úroveň

Vyššia úroveň zahŕňa nižšiu. Neurolingvistické programovanie pracuje s logickými úrovňami.

Slučky (Loops)

Metafora, príbeh, ktorý sa začne vracať späť na svoje miesto, kde začal. Otovrená slučka - príbeh zostáva otvorený; uzavretá slučka - príbeh sa uzavrie. Slučka reprezentuje tiež stratégie, ktoré sa neustále "točia dookola", sú zacyklené.

Mapa sveta

Jedinečná reprezentácia sveta vo vnútri mozgu každého človeka. Neexistuje správna mapa sveta.

Zladenie (Matching)

Použitie pozorovaných čŕt na výstupe druhej osoby (správanie, slová, tonalita) za účelom posilnenia raportu.

Meta

Pohľad nad, za. Pozorovateľ. Vyšší logický celok.

Meta-úroveň

Úroveň, ktorá hovorí o inej (nižšej) úrovni. Úroveň vedomia, ktorú prežívame vnútorne (self-reflecting consciousness).

Meta-model

Množina špecifických techník obsahujúcich konkrétne otázky korigujúce procesy zovšeobecnenia, skreslenia a vynechania. Vyše 10 vzorov. Mimoriadne efektívny model.

Milton-model

Množina špecifických techník, ktorými sa subjekt vedie "dovnútra", ide o hypnotické techniky. Vyše 30 vzorov.

Meta-programy

Mentálne programy pre spracovávanie informácie, opisujúce, čomu človek venuje pozornosť, pre rozhodovanie sa. Meta-programov existuje viac ako 50.

Meta-stav

Stav, v ktorom sa myseľ nachádza, keď popisuje iný stav mysle.

Rozladenie, Nesynchronizácia (Mismatching)

Použitie iných vzorov správania, rozladenie, zrušenie raportu pre daný dôvod (ukončenie konverzácie, prerušenie a podobne)

Modálne operátory

Operátory, ktoré indikujú spôsob uvažovania. Spôsob nutnosti, možnosti, túžby, záväzku a podobne. Predikáty "môcť, vedieť, musieť, nemožno, treba,... " ktorými motivujeme.

Model

Popis ako "veci fungujú". Zovšeobecnenie, skreslenie, alebo vynechanie modelovaného objektu.

Modelovanie

Spôsob pozorovania a replikovania úspešných udalostí, stratégií iných. Spôsob ako dekódovať vnútorné reprezentácie a naučiť iných vedieť riešiť podobné úlohy.

Model sveta

Mapa reality. Jednoznačná reprezentácia sveta. Hlavný operačný princíp.

Viacnásobný opis (Multiple description)

Popísanie určitej udalosti z viacerých pozícií vnímania.

Neuro lingvistické programovanie

Študovanie jedinečnosti. Model, ktorým ľudia vytvárajú subjektívne prežívanie. Ako ľudia programujú svoje myslenie a emócie.

Nominalizácia

Vzor meta-modelu. Hypnotický vzor, kde sa zo slovesa vytvára podstatné meno, ide o abstrakciu.

Výsledok

Konkrétny, popísateľný, želaný cieľ.

Pacing

Vytváranie raportu s ostatnými pomocou všeobecne zrejmých, alebo okamžite platných tvrdení, situácií.

Perceptuálne filtre

Jedinečné myšlienky, skúsenosti, presvedčenia, hodnoty, meta-programy, rozhodnutia, spomienky, ktoré ovplyvňujú náš model sveta.

Pozície vnímania

Náš uhol pohľadu. Prvá - asociovaná; druhá - disociovaná; tretia - ako nás a ďaľších vníma niekto iný; štvrtá - z hľadiska určitej množiny ľudí; piata - z globálneho, meta-pohľadu, z pohľadu identity.

Fyziologický

Týkajúci sa fyzickej súčasti človeka.

Predikáty

Slová indikujúce ten ktorý reprezentačný systém.

Preferovaný systém

Reprezentačný systém, ktorý daná osoba používa najviac počas rozmýšľania a štruktúrovania skúsenosti.

Predpoklady

Množina lingvistických vzorov, ktoré vytvoria pocit automatického akceptovania toho, čo sa tvrdí ďalej.

Primárne úrovne

Popisujú našu skúsenosť na základe bezprostrednej zmyslovej činnosti, na základe vnímania.

Primárne stavy

Stavy vedomia vytvorené z primárnych úrovní subjektívneho prežívania.

Raport

Pocit zladenia, pocit prepojenia, pocit vzájomnosti, dôvery, vytvorený pacingom, zrkadlením, prispôsobovaním sa.

Zmena rámca (Reframing)

Zmena rámca, zmena pohľadu, vytvorenie iného významu skúsenosti. Neuveriteľne účinná technika.

Reprezentácia

Myšlienka vytvorená na základe rozhodnutia, alebo vnímania pomocou zmyslov.

Reprezentačný systém

Spôsob, akým mentálne kódujeme informáciu použitím piatich zmyslov, vizuálneho, akustického, kinestetického, olfaktívneho a gustatívneho.

Nutná rozmanitosť (Requisite Variety)

Flexibilita v rozmýšľaní, zmene emócií, rozprávaní, správaní sa. Osoba s maximálnou flexibilitou vedie, kontroluje, ovplyvňuje okolie, je najviac adaptabilná.

Zdroje

Ľubovoľné prostriedky, ktoré nám umožnia dosiahnuť cieľ. Fyziológia, stavy, myšlienky, stratégie, skúsenosti, ľudia, udalosti.

Zdrojový stav

Stav mysle, kedy sa cítime plní zdrojov.

Satir kategórie (Satir Categories)

Typológia "Ako reagujeme v stresovej situácii" rozdeľujúca ľudí do 5 skupín

Druhá pozícia

Disociovaná pozícia vnímania.

Rozlišovacia schopnosť (Sensory Acuity)

Sústredenie sa na vonkajší svet, rozlíšovacia schopnosť pozorovania vnemov, ktoré získavame z vonkajšieho sveta.

Popis na základe zmyslov

Informácia pozorovateľná a overiteľná na základe zmyslov. Môžeme empiricky otestovať. Opak vyhodnocovacieho popisu (abstraktný).

Stav

Psychický a fyzický stav človeka. Formálne: množina stavov všetkých buniek človeka.

Stratégia

Postupnosť stavov, pomocou ktorej vieme dosiahnúť výsledok, nejakú skúsenosť. Systematicky popísateľná štruktúra subjektívneho prežívania.

Submodalita

Kvalita vnútorných reprezentácií v jednotlivých kanáloch. Farba, veľkosť, hlasitosť, teplota, kyslosť a podobne.

Synestézia

Spojenie viacerých modalít. Napríklad: hlasná hudba a svetelné efekty.

Tretia pozícia

Pozícia vnímania, kedy nás vníma niekto iný.

Časová priamka

Metálny konštrukt kódovania času. Metaforické ukladanie subjektívnych skúseností v čase.

Zameranie sa na minulosť alebo budúcnosť (Through Time)

Vnímanie času z pohľadu, kedy sa nesústredime na to, čo je práve teraz, ale na minulosť a budúcnosť, kedy už ide o priestorové vnímanie času, minulosť a budúcnosť sú "pred nami".

Nevedomie

Časť mysle, ktorej obsahy nie sú v danom momente vo vedomej pozornosti.

Univerzálne kvantifikátory

Slová ako "existuje, každý, niektorí, viacerí, väčšina, mnohí" odkazujúce sa na určitú skupinu objektov.

Nešpecifikované podstatné mená a slovesá

Také podstatné mená a slovesá, ktorým chýba referencia. Nie je zrejmé, na čo sa odkazujú. Napríklad: "pracuje" - "ako? kde? s kým?", "riešenie" - "čoho? aké?" Ošetrujú sa pomocou meta-modelu.

Uptime

Stav, v ktorom zameriavame všetku pozornosť na vonkajší svet. Všetkých päť kanálov je otvorených.

Hodnota

Čokoľvek, čo je momentálne dôležité vzhľadom na kontext. Čokoľvek, čo nás motivuje, má určitú hodnotu.

Vizuálny

Videnie, reprezentovanie, vizuálny kanál.

Vizualizácia

Proces, kedy vidíme alebo konštruujeme v mysli "obrázky".

Dobre definovaná podmienka

Kritériá, podmienky, ktoré slúžia na to, aby sme môhli dosiahnuť cieľ. Dôležitá pri rozhodovaní, vyjednávaní.

Zrkadlenie

Vytvorenie zrkadlového obrazu kopírovaním gestikulácie, polohy tela partnera.