total training uvod

S-Prime :: Čistý jazyk

Nie sú zlé pravdy, sú len zlé skutočnosti.
J. Čapek

E-Prime

E-Prime má svoje korene v roku 1965, kedy D. David Bourland Jr., známy študent A. Korzybského, predstavil radikálny návrh prestať používať sloveso "to be" ("byť") v anglickom jazyku. Myšlienka zrušiť sloveso "byť" a zrušiť používanie identifikujúceho "byť" rozhodne nebola prijímaná s nadšením; neustále sa však jedná o kontroverznú a ostro diskutovanú tému v komunite Všeobecnej Sémantiky. Napriek tomu, vzrastajúci počet publikovaných prác používa E-Prime, či už v právnickej oblasti, žurnalistike, alebo vo vedeckých článkoch. Sú známi autori kníh, ktorí prepísali svoje knihy do E-Prime. E-Prime slúži ako systematická metóda elicitujúca vyčerpávajúcejšie opisy vedúce k nevyhnutne presnejším záverom. Ich základné tvrdenie znie:

Sloveso "byť" tvorí jazykovú pascu

 

Sloveso "byť" tvorí pascu? Áno. Alfred Korzybski (1941 / 1994) varoval, že identifikujúce "byť" (tvoriace identitu) a tvrdiace "byť" tvoria dve lingvistické nebezpečia a sémantické konštrukcie vedúce ku nekorektným záverom. 1. Tvorenie identity spočíva v tom, ako identifikujeme určitý objekt, udalosť alebo seba; 2. tvrdenie spočíva v pripisovaní vlastností objektom, v projektovaní našich obsahov na objekty, bez toho aby sme si to uvedomovali.

Identita dokonca ani neexistuje. Nemôže existovať. V mikro-pohľade všetko existuje ako hra elektrónov, ktoré sa pohybujú, menia. Žiadna vec nemôže zostať tou istou. Nič nie "je" v statickom, permanentnom, nemennom tvare. Používanie "byť" mimoriadne skresľuje realitu. "Je lenivý", "Je to zbytočné tvrdenie" - uvedené vety nekorektne mapujú realitu. 

Projektovanie súvisí s tvrdením niečoho. "Toto je dobré", "Tento kvet je žltý", "On je skutočne hlúpy" - tieto vety vytvárajú jazykovú štruktúru, ktorá implikuje, že niečo "tam vonku" má kvality "dobra", "žltosti" a "hlúposti". Sloveso "byť" tvrdí, že tieto kvality existujú mimo rečníkovej skúsenosti. Nie je to tak. Tieto kvality linkujú k sebe toho, kto tvrdenie vyslovil. Naše opisy hovoria primárne o vnútorných skúsenostiach indikujúcich naše hodnoty a závery. Presnejšie by sme mali povedať: "Toto považujem za dobré", "Tento kvet vidím ako žltý", "Beriem ho ako človeka trpiaceho hlúposťou". 

Sloveso "byť" nebezpečne predpokladá, že veci, udalosti, procesy zostávajú rovnaké. Nie je to tak. Tieto slovesá nás pozývajú vytvoriť si mentálne reprezentácie zafixovania; môžeme si tak vytvárať konkrétny svet a žiť v "zmrznutom" vesmíre. Tieto slovesá kódujú dynamické vlastnosti procesov staticky. "Život je ťažký." "Ja nie som dobrý v matematike." Neznejú tieto tvrdenia staticky? To je presne to, čo vytvárajú. Život nie "je" ťažký, "je" taký aký "je". "Ťažkosť" je mentálny konštrukt. Meta-poznámka: niekedy "je" ťažké používať E-Prime.

Ak si pomýlime jazyk, ktorým opisujeme realitu s realitou, potom identifikujeme odlišné veci, čo vytvára nekorektnosť. Nie "je" žiadne "byť". "Byť" dereferencuje. Odkazuje na konštrukt v našej mysli. Nepoukazuje na realitu. Operuje ako iracionálny konštrukt v ľudskej mysli.

 

Mapa nie je teritórium

 

E-Prime poukazuje na to, že vytvárame mapy sveta, ktoré sa inherentne líšia od sveta. E-Prime nás núti myslieť a hovoriť s väčšou čistotou a presnosťou. Dáva do popredia prvú osobu. Používaním E-Prime sa redukujú pasívne tvary "bolo to dokončené", "spravili sa chyby", odhalia sa neznámi autori výrokov.

Čo znamená S-Prime?

S-Prime je slovenský jazyk bez používania slovesa "byť" (je, sú, bol, budú,...); presnejšie, bez používania identifikujúceho "byť".

     - Jano je klamár
     - Peter je matematik
     - Zuzana je nešikovná

S-Prime vychádza z tradície Všeobecnej Sémantiky (General Semantics).

Dôvod, prečo používať S-Prime, je: identifikujúce "byť" znamená, že reálny objekt je vlastnený niečím, o čom sa hovorí, že "je" niečo, že má nejakú vlastnosť. Identifikujúce "byť" má tendenciu zaslepiť rečníka aj divákov mnohými dôležitými charakteristikami vzťahu medzi osobou, ktorá opisuje a kvalitou kategórie, ktorá je opisovaná.

       Martin je rasista

Rasizmus nie je merateľná veličina objektu ako napríklad energia, alebo moment; neexistuje "meter pre rasizmus", ktorý by ukázal na Martina a povedal, či má v sebe "podstatu rasizmu". Rasista je meno, ktoré priraďujeme objektu, na základe našich pozorovaní náležitých fenoménov ako správanie; ale priradenie "nálepky" je len "v našich hlavách", nie v realite. S-Prime, zakázaním používania identifikujúceho "byť" dáva explicitne najavo fakt, že sú to tvrdenia o stave nášho nervového systému, nie o stave vonkajšieho sveta. S-Prime sa obmedzuje na pozorovania a operačné tvrdenia ako:

       Martin častokrát hovorí tvrdenia, ktoré pre mňa znejú rasisticky
       Počul som, ako Martin vynadal Jožovi "špinavý odpad"

Uvedenú vetu môžeme čiastočne akceptovať ako vetu napísanú v S-Prime, aj keď ju uvedieme v nasledovnom tvare:

       Počul som, ako Martin vynadal Jožovi, že je špinavý odpad

Veta v sebe skrýva identifikujúce "byť", ide však o citáciu toho, čo vyslovil Martin a zároveň veta na začiatku predpokladá, že sme to naozaj počuli.

Ukážky ako preložiť vety do S-Prime:

        Peter je podrazák.
        Peter častokrát ľuďom klamal.

        Náboženskí fanatici ako on, sú veľmi nebezpeční.
        Vláda považuje náboženských fanatikov ako on, za veľmi nebezpečných. (Hovoríme o tom, kto má aké presvedčenie, teda vláda má presvedčenie "on je veľmi nebezpečný")

        Katkin hlas je ten najkrajší na svete.
        Páči sa mi Katkin hlas viac než kohokoľvek iného.

        Petra je naivná.
        Petra povedala, že pošlú peniaze, čo považujem za naivný názor.

Uvažujme vetu:

        Film bol zábavnejší ako kniha [bol]

Uvedená veta predpokladá vzťah medzi dvoma vecami. Ten vzťah reálne neexistuje, je to mentálny konštrukt.

        Považujem film za zábavnejší ako knihu

Je nutné si uvedomiť, že aj uvedená upravená veta predpokladá porovnávanie vlastností (ktoré sú len v našej mysli) objektov.

Všimnite si: Eliminovaním slovesa "byť" ešte nezaručíme elimináciu identity.

Niekoľko ďalších príkladov:

        Fotón je vlna
        Fotón sa javí ako vlna, za určitých podmienok

        Fotón je častica
        Fotón sa javí ako častica, za určitých podmienok

        Ján je nešťastný
        Ján na mňa pôsobí nešťastne, keď sedí v kancelárii

        Ján je bystrý a chytrý
        Ján podľa mňa pôsobil ako bystrý a chytrý počas riešenia dnešnej úlohy

        Tajuplný hrdina je pornografická novela
        Tajuplný hrdina, táto novela na mňa pôsobí pornografickým dojmom

        Tráva je zelená
        Trávu väčšina ľudských očí považuje za zelenú

        Auto, ktoré zapríčinilo nehodu, bola modrá škodovka
        Myslím si, že modrá škodovka zapríčinila nehodu

        To je fašistická myšlienka
        Pripadá mi to ako fašistická myšlienka

        Si prasa
        Podľa mňa sa chováš ako prasa

        Beethoven je lepší ako Mozart
        Za môjho súčasného stavu hudobného vzdelania považujem Beethovena lepšieho ako Mozarta

        Embryo je osoba
        V mojom systéme metafyziky považujem embryo za osobu

Teraz si už môžeme ľahko uvedomiť, že "osoba, ktorá stála pred nami pred týždňom, nie je vo všetkých aspektoch rovnaká osoba s tou, ktorá stojí pred nami tento týždeň". S-Prime nám pomáha v tvorbe hodnotiaceho a hodnotnejšieho rozlišovania.

Príklady výnimiek v používaní S-Prime:

        Kde je tvoja kancelária? ("byť" existencie)
        On tu bude o týždeň. (pomocné "byť")
        Aké je vaše meno? (pomenujúce "byť")
        Povedal: "Je to tak" (citácia, známy autor)

Poznámka: Používanie výnimiek v E-Prime sa označuje E-Choice.

Cvičenie: Odpovedzte na následovné otázky:

        1. Aký efekt majú na vás vety obsahujúce indentifikujúce "byť"?
        2. Aký efekt možno dosiahnuť, keď budete používať vety obsahujúce indentifikujúce "byť"?
        3. V čom spočíva rozdiel pri používaní S-Prime a jazyka takého ako doteraz?
        4. V čom spočíva rozdiel medzi mapou a realitou?
        5. V čom spočíva rozdiel medzi "statickým" svetom "byť" a "dynamickým svetom" S-Prime?