total training uvod

Publikácie :: Tréningové manuály

Momentálne máme v ponuke nasledovné publikácie v slovenskom jazyku, ktoré si u nás môžete objednať na dobierku:

Konverzačná mágia - Majstrovstvo pokročilých argumentačných techník
Kvantová lingvistika a presviedčanie v praxi.

Konverzačná mágia II - Praktická príručka psychologických zrucností
Vyčerpávajúca encyklopédia techník a príkladov.

Tréningové manuály si môžete objednať na nasledovnej emailovej adrese: objednavky@totaltraining.sk

Cena spolu: 49,99 EUR s DPH zahŕňajúc cenu dobierky (akciová cena pre tieto dva state-of-the-art tréningové manuály).Konverzačná mágia - Majstrovstvo pokročilých argumentačných techník

Pre tých, ktorí sa rozhodli stať sa obratnými a flexibilnými počas konverzácie a ktorí chcú byť v komunikácii skutočnými majstrami, sme sa rozhodli napísať pokročilú príručku, ktorá detailne vysvetľuje techniky zmeny rámca, lingvistické konštrukcie a vzory flexibliných odpovedí. Tejto oblasti sa tiež hovorí kvantová lingvistika, pretože predstavuje obrovské množstvo možností vo verbálnej komunikácii. Na mnohých praktických príkladoch sa naučíte a ľahko pochopíte techniky pomocou ktorých budete môct s eleganciou vyhrať argumentacný boj, meniť presvedčenia ľudí, obohacovať partnera, riešiť konflikty, viesť a ovplyvňovať konverzáciu.

Rozsah 270 strán.

Každý vzor je jasne opísaný a demonštrovaný na mnohých príkladoch takým spôsobom, aby ste ho vedeli okamžite nasadiť v potrebnej situácii a zareagovať.

Subjektívne prežívanie, techniky zmeny rámca, vzory flexibilných odpovedí, 25 vzorov x 45 námietok a výčitiek = 1125 odpovedí, analýzy prejavov.

Cena: 19,99 EUR s DPH zahŕňajúc cenu dobierky.

Z obsahu:

Predslov - O čom to všetko bude?
Úvod - Niekoľko krátkych príbehov
I Subjektívne prežívanie - Čo sa deje vo vnútri nás?
Jazyk
Subjektívne prežívanie
Všeobecná sémantika
Demonštrácia a prvá zmena rámca
II Rámce - Nástroje rečníkov, vyjednávačov, terapeutov, každého kto chce efektívne komunikovať
Cieľ - Problém
Spätná väzba - Neúspech
Nemožnosť - Ako keby
Nová interpretácia a nový cieľ
III Zmena rámca - Prvé kúzla s jazykom
Demonštrácia zmeny rámca
Príklad zmeny rámca v budhistickej filozofii
Zmena reprezentačného kanála
Zmena jedného slova
Väčší rámec
Zmena kontextu
Zmena obsahu
Zmena rámca pri kritike
Technika dvojitej disociácie
Zmena rámca na úrovni podvedomia
Transformácia myšlienkových vírusov
Zmena rámca a humor
Používanie otázok
IV Štruktúrovanie - Ďalšie kúzla s jazykom
Relácia generalizácie
Relácia agregácie
Komplexná podmnožina
Štruktúrovanie nadol
Štruktúrovanie nahor
Štruktúrovanie do boku
V Batesonova schéma - Kde, čo, ako, prečo, kto?
VI Formálny model - Do tajomných, hlbokých štruktúr jazyka a aj ďalej
Definície
Význam a jeho koncepcia
Konkrétna ekvivalencia
Príčina a následok
Komplexná ekvivalencia
Jednoduchá väzba
Dvojitá väzba
Pragmatická implikácia
VII Flexibilné odpovede - Najmocnejšie ingrediencie ovplyvňovania pomocou jazyka
Presvedčenia
Stratégie flexibilných odpovedí
Vzory flexibilných odpovedí
Niektoré ďalšie vzory flexibilných odpovedí
Ukážky pretransformovania presvedčení
Námietky a výčitky
Ako reagovať na drzosť?
Niekoľko rád na záver
Nepovinné cvičenia
Vety pre tréning
Záver
Dodatok - Aplikácie všeobecnej sémantiky
Dodatok - Prejavy
Dodatok - Transkript
Dodatok - Vzory flexibilných odpovedí
Dodatok - Terminológia
Dodatok - Index
Bibliografia

 


Konverzačná mágia II - Praktická príručka psychologických zručností

Možno sa pokúšate rozšíriť ďalej svoju kariéru, alebo si želáte naučiť sa viac osobných zručností ktoré by vám pomohli lepšie zvládať konkrétnu výzvu ktorej čelíte? Možno len jednoducho chcete nájsť hlbšiu úroveň porozumenia a naplnenia vo vašom živote?

Táto publikácia vás krok za krokom naučí dômyselne používať viaceré techniky z mnohých oblastí psychológie, presviedčania, neverbálnej komunikácie, od základných a jednoduchých zručností až po komplexné a vysoko-pokročilé, sofistikované stratégie, ktoré môžete využiť pri dosahovaní svojich cieľov, osobného majtrovstva a seba-zdokonaľovania.

Predstavuje kompiláciu ktorej pokrytie zahŕňa schopnosti ako sú: viesť pozornosť druhého človeka, vedieť sa zosúladiť s druhým, vedieť si rýchlo navodzovať emočné stavy, ľahko si udržať kontrolu a vnútornú rovnováhu, vedieť efektívne vyjednávať, účinne presviedčať, prirodzene ovplyvňovať, komunikovať s podvedomím, terapeuticky pomáhať druhým, rozpoznať črty a vzory správania iných, vedieť sa zručne pripraviť na pohovor, vedieť ako si dať zvýšiť plat, ako sa presadiť, ako si dosiahnuť svoje, ako zapôsobiť na svoje okolie, ako rozpoznať klamstvo, ako si získať rešpekt, vedieť rozpoznať procesy vplyvu medzi ľuďmi, ako pracovať so svojimi myšlienkami, ako hypnoticky komunikovať, ako doručovať účinné sugescie a mnohé iné. Konverzačná mágia II je doslova encyklopédiou psychologických techník a taktík.

Rozsah 540 strán.

Cena: 39,99 EUR s DPH zahŕňajúc cenu dobierky.

Z obsahu:

Predslov

Základné témy
Úvod
Predpoklady a presvedčenia
Kalibrácia
Raport
       Zvedavosť a záujem
       Reformulácia
       Neverbálne zosúladenie
       Vizualizácia
       Test - je raport alebo nie je?
       Záver
VAK
       Predikáty
       Očné polohy
       Submodality
       VAK typológia
Kotvenie
       Asociácia a disociácia
       Uptime a downtime
       Práca s kotvami
       Kĺzajúca kotva
       Kotvenie prietoru 
       Most do budúcnosti
       Komplexné techniky (zreťazovanie kotiev, konfliktné časti, swish, synestézia, tvorba nového správania, zmena osobnej histórie, kruh jedinečnosti, liečenie fóbií, konflikty s rodičmi, zrušenie identifikácie a iné)
Meta-model
       Hlboká a povrchová štruktúra, transderivačné hľadanie
       Skreslenia
       Zovšeobecnenia
       Vynechania
       Záver
Pacing a leading
       Ďalšie rozdelenia 
Ciele
       Dobre definovaný cieľ
Pozície vnímania
       Prvá a druhá pozícia
       Projekcia
       Tretia pozícia
       Štvrtá a piata pozícia
Riešenie problémov
       Riešenie problémov pomocou metafory
Filtre
       Neurologický filter
       Spoločenský filter
       Individuálny filter
Meta-programy
       Opisy meta-programov
       Dodatok - Presnejšia klasifikácia prvých štyroch meta-programov
Stratégie
       VAK
       Elicitácia stratégie pr흻ažlivosti
       Dekódovanie stratégie
       Vedúci reprezentačný systém
       Pä základných stratégií
       Navrhnutie novej stratégie
       Inštalácia stratégie
       Mikro a makro stratégie
Modelovanie
       Ako byť dobrý vodca?
       Ako byť dobrý projektový manažér?
       Od vízie ku akcii
       Snílko, realista a kritik


Pokrošilé témy
Kritériá
       Ako elicitovať kritériá?
       Spojenie kritérií so stratégiami
Predpoklady
       Jednoduché predpoklady
       Otázky
       Negatívne otázky
       Rétorická otázka
       Predstieravé nie
       Najsilnejšie slová
       Komplexné predpoklady
       Emočné predávanie
       Energiou nabité slová
       Získanie informácie pomocou predpokladov
Tonalita
       Samohlásky a spoluhlásky
       Hlasitosť
       Tón
       Rýchlosť
       Ďalšie charakteristiky
       Dýchanie
       Vnorený príkaz
       Hypnotický hlas
       Hlas a emočné stavy
Príkazy
       Základné príkazy
       Ďalšie príkazy
       Použitie príkazov
       Vnorené príkazy
       Horúci zemiak
101
       Mrkva a palica
       Dobrý a zlý policajt
Áno reakcia
Emočné stavy
       Elicitácia emočného stavu
       Zreazenie emočných stavov
       Kreatívne opisovanie emočných stavov
       Frakcionácia ako prerušovanie stavu
       Frakcionácia ako prehováranie ku častiam
       Skreslenie času
       Skreslenie priestoru
Weasel frázy
       Zmena referenčného indexu
       Kombinovanie s vnorenými príkazmi
       Weasel frázy detailnejšie
       Aké to je, keď
Prerušenia
Milton-model
       Negatíva
       Inverzný meta-model
       Vzory Milton-modelu
       Pokračujeme s Milton-modelom
       Všeobecná indukcia
       Definície
       Dodatok - Niekoľko príkladov viacznačností
       Dodatok - Citácie
       Dodatok - Ericksonové obľúbené hypnotické elementy
       Dodatok - Zázračná otázka
Meta-stavy
       Primárny stav a meta-stav
       Vlastnosti pevného presvedčenia
       Meta-áno a meta-nie
       Jazyk
       Záver
       Dodatok - Konštrukcie viet pomocou meta-stavov
Časová priamka
       Vnímanie času
       Elicitácia časovej priamky
       Kombinácia s technikou liečenia fóbií
       Zistenie prvotného problému
       Zbavenie sa negatívnej emócie
       Zmena osobnej histórie pomocou časovej priamky
       Zrušenie obmedzujúceho rozhodnutia
       Zmena rámca - príklady
       Záver
Tvorba metafor
       Technika zmiešaných správ (Interspersal)
       Príklady metafor
       Cvičenia
Príbehy
Vnorené slučky
Záver, princípy komunikácie
       Niekoľko typických princípov účinnej komunikácie
       Ďalšie užitočné princípy
       Každodenný tréning
       Indukcia

Samostatné témy
Rétorika
       Spôsoby presviedčania
       Štýly prejavu
       Vzory rétoriky
Falácie - argumentačné chyby
       Odvedenie pozornosti, rozptýlenie
       Apelovanie na emócie
       Osobnosť, autorita
       Indukcia
       Prirodzené falácie, príčina - následok
       Minutie cieľa
       Viacznačnosť
       Non-sequitur
       Falácie sylogizmu
       Vysvetľujúce falácie
       Falácie definícií
       Ďalšie falácie
       Záver
Princípy vplyvu medzi ľuïmi
Manipulácia a ovplyvňovanie
       Bežné zákony
       Príklady manipulácie
       Brainwashing - vymývanie mozgov
       Díleri, predavači, poradcovia
       Ďalšie ukážky
Vplyv okolia
Reč tela, neverbálna komunikácia
       Telo
       Prejavy
       Niekoľko tipov

Aplikované témy
Cudzí jazyk
Sebakontrola
Pohovor do zamestnania
       Imidž
       Všeobecné rady
       Vyjednávanie o plate
       Technika kritérií
       Otázky personalistov
Zvýšenie platu
Riešenie konfliktov
Zvládanie kritiky
Rešpekt
Predaj

Dodatky
Psychologické hry
Seba-obmedzujúce presvedčenia a limitácie
Príbehy a metafory na pohladenie
Príslovia pre pobavenie
Prirovnania pre okorenenie jazyka
Meta-model
Milton-model
Predpoklady
Weasel frázy
Argumentačné chyby
Meta-programy
Dobre definovaný cieľ
Terminológia
Index
Bibliografia

 

 

Tieto tréningové manuály vás zmenia... môžete si ich objednať na nasledovnej emailovej adrese: objednavky@totaltraining.sk