TotalTraining.sk

Pravá a ľavá mozgová hemisféra

Obsah 

1. Úvod
2. Rozdiely medzi hemisférami
3. 6 spôsobov spracovávania informácie
4. Indikátory
5. Ako ovplyvňovať dominanciu hemisfér
6. Cvičenie pre kalibráciu
7. Stroopov efekt

 


1. Úvod

Ľudský mozog sa skladá z dvoch častí nazývaných hemisféry. Na prvý pohľad hemisféry vyzerajú ako zrkadlový obraz jedna druhej, ale pri bližšom preskúmaní odhalíme, že v každej existujú špecializované oblasti, ktoré majú rozličné funkcie. Schopnosti pravej a ľavej hemisféry sú v komplementárnom vzťahu, jedna je doplnkom druhej.

 

Spôsob, akým používame naše hemisféry, podstatne ovplyvňuje našu osobnosť a správanie. Najdôležitejšou determinantou je, ktorú hemisféru používame pre reagovanie na vonkajšie a vnútorné stimuly.

Dominancia hemisfér sa môže v priebehu života meniť - tento vzor sa vyvíja v detstve. Oči, iné znaky na tele indikujú, že dochádza ku zmene dominantnej hemisféry. Schopnosť "prepnúť" hemisféry znamená flexibilitu indivídua - logické odpovede ľavej hemisféry - kreativitu a intuíciu pravej.

 

Cvičenie: Založte si ruky (ramená). Je ľavá ruka hore, alebo je pravá ruka nad ľavou? Založenie rúk veľmi rýchlo demonštruje, ako pohodlná je pre vás daná poloha. Skúste si ruky vymeniť! Bude to pre vás menej pohodlná poloha?

 

 Ľavá hemisféra ovláda našu schopnosť vyjadriť sa prostredníctvom jazyka

 

Ľavá hemisféra ovláda našu schopnosť vyjadriť sa prostredníctvom jazyka. Takmer 95% pravákov má ľavú hemisféru dominantnú pre reč. U ľavákov je to približne 70%. Ľavá hemisféra ľahšie rozpoznáva postupnosti slov a písmen. Riadi našu logiku, naše zdôvodňovanie, a naše analytické myšlienkové procesy. Môže sa zamerať na detaily, má však ťažkosti zahrnúť celkový obraz.

 

Pravá hemisféra je špecializovaná na analýzu priestoru a geometrických útvarov

 

Funkcie vnímania pre pravú hemisféru sú viac špecializované na analýzu priestoru a geometrických útvarov, foriem, elementov, ktoré sú prítomné v tom istom čase, naraz, nie sú sekvenčné ako slová vo vete. Pravá hemisféra je kreatívna polovica, môže vidieť celok z jednotlivých častí, umožňuje nám spojiť jednotlivé časti hádanky dokopy. Pravá hemisféra hrá tiež dôležitú úlohu v pochopení emócií.

 

Cvičenie: Nájdite niekoľko fotografií ľudí, ktorí vyjadrujú emócie. Čím silnejšie emócie budú vyjadrovať, tým lepšie bude vidieť rozdiel medzi ľavou a pravou polovicou tváre. Vezmite si niektoré fotografie, zakryte si jedno oko a snažte sa popísať jednotlivé emócie čo najpresnejšie. Zakryte si druhé oko a popíšte emócie zo zvyšných fotografií. Bol rozdiel v obtiažnosti popísať emócie medzi pravým a ľavým okom?

 

V experimente boli subjektom ukázané obrázky so silnými emóciami a výrazmi tváre. Pravá hemisféra (pozeráme sa ľavým okom, pravé je zakryté) bola schopná rozoznať rozdiely presnejšie ako ľavá.

 

Cvičenie: Keď budete s niekým telefonovať cez mobilný telefón, držte telefón len pri ľavom uchu a po skončení hovoru prebehnutý hovor stručne popíšte. Neskôr, počas druhého hovoru, držte telefón len pri pravom uchu a opäť ho stručne popíšte. Je medzi popismi rozdiel? Vnímame takto telefónne hovory odlišne?

 

Iný experiment spočíval v akustickom kanáli. Subjekt počúval rozličné verbálne obsahy s rozličnými emóciami. Keď bol obsah prezentovaný ľavej hemisfére (počúvanie pravým uchom, ľavé je zakryté), subjekt bol presnejší v popise vzhľadom na verbálny (digitálny) obsah správy. Pri pravej hemisfére bol subjekt presnejší v identifikovaní emočného tónu hlasu.

Keď sa pozriete detailnejšie na pár očí, zistíte, že zriedkavo sú obe oči rovnaké. Tento rozdiel odráža rozdiely v spôsobe používania hemisfér.

 

Cvičenie: Pozorujte niekoľko párov očí a zistite, aký je medzi ľavým okom a pravým okom rozdiel.

 

Pravá hemisféra kontroluje ľavú časť tela
Ľavá hemisféra kontroluje pravú časť tela

 

Pravá hemisféra kontroluje ľavú časť tela, ľavá hemisféra kontroluje pravú časť tela. Ľavé oko indikuje aktivitu pravej hemisféry a naopak. Keď počúvame pravým uchom, aktivujeme ľavú hemisféru. Keď máme viac vyvinutú, bohatú, detailnú ľavú časť tváre (z nášho pohľadu), čo možno ľahko pozorovať pri prejave nejakej emócie, indikuje to viac vyvinutú pravú hemisféru.

Racionálna, ľavá hemisféra mozgu, viac aktívna počas hovorenia, prezentovania je neurologicky prepojená s pravou časťou tváre. Intuitívna, pravá hemisféra, viac aktívna počas spievania, snívania je neurologicky prepojená s ľavou časťou tváre. Keď vezmeme obrázok pravej časti tváre a odzrkadlíme ho na pravej strane obrázka (prekryjeme ľavú časť), vzniknutá tvár, ktorú takto získame, odráža štýl a myšlienkové vzory aktívne, keď subjekt používa ľavú hemisféru, počas rozprávania, alebo logického uvažovania. Analogicky môžeme získať ľavú časť tváre odzrkadlenú na ľavej polovici obrázka, čím získame tvár, ktorá odráža myšlienkové vzory súvisiace so snívaním, predstavivosťou, alebo spievaním.

 

Cvičenie: Sledujte u ľudí, ktorú časť tváre majú viac vyvinutú, bohatú, detailnú pri prejavoch emócii.

 

Na nasledujúcich obrázkoch môžete elegantne vidieť, ktorá časť tváre je dominantná:

 


 2. Rozdiely medzi hemisférami

Nasledujúca tabuľka detailne odráža rozdiely medzi ľavou a pravou hemisférou:

 

vlastnosť

ľavá hemisféra

pravá hemisféra

myslenie

kognitívny štýl
jazyk


kapacita výkonu


špecializované funkcie
vnímanie času

priestorová orientácia


povahové črty


psychoanalytické aspektyideálny príklad

abstraktné, lineárne
analytické
racionálny, logický
bohatý slovník
dobrá gramatika, syntax
predstava
vhľad, vôľa, iniciatíva
vnímanie seba
zameranie sa na stromy
čítanie, písanie
aritmetika
senzorimotorické schopnosti
potláča mimozmyslové
vnímanie
zoradené
merateľné
slabá


organizácia
vodcovstvo
dosiahnutie
sekundárny proces
ego-funkcie
vedomie
superego
Aristoteles
Apolónsky typ
Marx, Freud

konkrétne, holistické

intuitívny, umelecký
žiadna gramatika, syntax
viac metaforický
slabá slovná zásoba, verše
slabé vnímanie seba
nízka iniciatíva
zameranie sa na les
hudba, bohaté
sny a predstavivosť
dobré rozoznávanie tváre
otvorený mimozmyslovému
vnímaniu
prežívaný čas
primitívne vnímanie času
výborná orientácia
v priestore
modely, tvary
inšpirácia, viacznačnosť
staranie sa
zdieľanie
primárny proces
snová práca
voľná asociácia
halucinácie
Platón
Dionýzovský typ
Nietzsche, Jung

 

Ľavá hemisféra

 

Postoj:
Tendencia podhodnotiť kreativitu a spiritualitu, závisí na logike, cíti sa byť zodpovedným, obviňuje seba

Má rád:
Kontrolu, uniformitu, orientáciu na minulosť, znalosť, samotu

Nemá rád:
Nerád sa cíti zaplavený, zasypaný, pritlačený k múru, nemá rád paniku, krik, zbytočný rozruch, nedôveru iných (hlavne žien), pocit neadekvátnosti, bezcennosti

Potreby:
Viac: Spontánnosť, tanec, vyjadrenie sa, staranie sa, sociálna aktivita
Menej: Kontrola, čistota, smer, cieľ, zodpovednosť, analýza

Životné lekcie:
Nechať plynúť, delegovať, relaxovať, veriť iným

Racionálny prístup

- Reaguje na verbálne inštrukcie
- Problém rieši logicky, sekvenčne, pozeraním sa na časti vecí
- Pozerá sa na rozdiely
- Je plánovaný a štruktúrovaný
- Preferuje založenú, konkrétnu informáciu
- Preferuje rozprávanie a písanie
- Preferuje testy s mnohými možnosťami
- Kontroluje pocity
- Preferuje štruktúry, kde majú váhu autority

Sekvenčný prístup

- Rozdeľuje, dôležitý je rozdiel
- Je logický, vidí príčinu a následok

Rozhoduje na základe získaných, organizovaných informácii

Identifikuje slová
Priraďuje význam
Postupuje podľa plánu
Interpretuje
Fakty a detaily
Analyzuje
Usporiadaný
Kritický
Úzkostlivý
Metodický
Klasifikuje a súdi
Spracováva sekvenčne

 

Pravá hemisféra

 

Postoj:
Tendencia používať spiritualitu a vyhnúť sa tým zodpovednosti, iní sú zodpovední za problémy, obviňovanie iných

Má rád:
Začlenenie do spoločnosti, farba, vyjadrenie, orientácia na budúcnosť

Nemá rád:
Cítiť sa opustený, kontrolovaný, zradený inými (hlavne mužmi), cítiť sa neschopný

Potreby:
Viac: Kontrola, čistota, smer, cieľ, zodpovednosť, analýza Menej: Spontánnosť, tanec, vyjadrenie sa, staranie sa, sociálna aktivita

Životné lekcie:
Byť viac zodpovedný, dokončiť úlohu, viac si veriť, dodržať sľub

Intuitívny prístup

- Reaguje na ukázané inštrukcie
- Problém rieši s predtuchami, hľadá vzory a konfigurácie
- Pozerá sa na podobnosti
- Je plynulý a spontánny
- Preferuje hmlistú a neurčitú informáciu
- Preferuje kreslenie a manipulovanie objektov
- Preferuje otvorené otázky
- Otvorené pocity
- Preferuje štruktúry, kde je kolegiálnosť

Simultánny prístup

- Dôležité je prepojenie
- Je analogický, vidí podobnosti a previazanosť

Rozhoduje na základe neohraničených kvalitatívnych vzorov, ktoré nie sú zoradené do postupností, ale ktoré sa zhlukujú do obrazov

Identifikuje vzory
Priraďuje hodnoty
Nasleduje sny a impulzy
Predstavuje
Vizuálny a konceptuálny
Syntetizuje
Spontánny
Snívajúci
Podozrivý
Náhodný
Hrá sa a odpovedá
Spracováva simultánne

 


 

3. 6 spôsobov spracovávania informácie

Vo všeobecnosti ľavá a pravá hemisféra nášho mozgu spracováva informácie rozličnými spôsobmi. Každý človek má tendenciu spracovávať informácie použitím jeho dominantnej časti. Dôležité je, že pre učenie a uvažovanie je potrebné zahrnúť obidve hemisféry. To predpokladá rozšírenie a intenzívnejšie využívanie menej dominantnej hemisféry mozgu.

Uvádzame 6 spôsobov spracovávania informácie, ktoré sú rozdielne pre každú hemisféru. Zamerajte sa na váš menej dominantný štýl, čím sa naučíte, ako ho vylepšiť.

1. Lineárne - holistické
2. Sekvenčné - náhodné
3. Symbolické - konkrétne
4. Logické - intuitívne
5. Verbálne - neverbálne
6. Založené na realite - orientované na fantáziu

 

1. Lineárne - holistické

 

Ľavá časť mozgu spracováva informáciu lineárnym spôsobom. Postupuje od časti k celku. Vezme časti, zoradí ich, utriedi ich logicky, potom vytvorí závery. Pravá časť postupuje od celku k časti - holisticky. Začne s odpoveďou. Vidí najskôr veľký obraz, nie detaily. Ak máte dominantnú pravú časť, môžete mať ťažkosti vydržať na prednáške, pokiaľ sa najskôr nedostanete k veľkému obrazu, k celku. Preto je absolútne dôležité pre pravohemisférnych ľudí čítať najskôr obsah, alebo informáciu v pozadí predtým, ako sa pustia do detailov. Ak prednášajúci neuvedie na prednáške celkový nadhľad, možno sa zvyknete na konci opýtať, aká téma bude nabudúce a ako sa na môžete pripraviť. Ak ste ľavohemisférny, možno máte ťažkosti robiť náčrt a ak ste spravili nejakú úlohu, zrejme ste dodali obsah, alebo stručné zhrnutie nakoniec len preto, lebo to bolo požadované. Ste človek, ktorý potrebuje vedieť, prečo niečo robí. Vytvoriť vyšší celok, obsah, alebo opis k nejakej úlohe je výborné cvičenie pre ľavohemisférnych ľudí.

 

2. Sekvenčné - náhodné

 

Ľavý mozog okrem lineárneho spracovávania postupuje zároveň sekvenčne. Ľavohemisférny človek tvorí zoznamy. Ak ste ľavohemisférny, teší vás plánovanie. Dokončujete úlohy načas a tešíte sa, keď si odčiarknete ich ukončenie. Učenie sa vecí postupne je pre vás ľahké. Napríklad hláskovanie zahŕňa sekvenčné spracovávanie. Ak je niekto dobrý v matematike, môžeme predpokladať, že bude ľavohemisférny.

Prístup pravohemisférných ľudí je náhodný. Ak ste pravohemisférny, možno preskakujete od jednej veci k druhej. Vykonáte pravdepodobne také isté množstvo práce, ale bez udeľovania priorít. Úloha je zatiaľ nedokončená, ale nie preto, že ste nepracovali, ale preto, že ste pracovali na niečom inom. Pravdepodobne ste sa búrili, keď bolo potrebné naplánovať týždeň. Prirodzený náhodný prístup pravej hemisféry ešte neznamená, že si nemôžete vytvoriť zoznam, alebo veci plánovať. Častokrát je to jediná možnosť, ako zvládať komplikované situácie a je preto dôležité vyvinúť k plánovaniu dostatočnú snahu.

 

3. Symbolické - konkrétne

 

Ľavý mozog bez problémov spracováva symboly - písmená, slová, matematické symboly, má tendencie vyvíjať lingvistické a matematické snahy. Ľavohemisférni študenti sa pravdepodobne len naučia naspamäť slová zo slovníka, alebo matematické vzorce. Pravý mozog, na druhej strane, chce veci konkrétne. Pravý mozog chce vidieť, počuť, cítiť, dotýkať sa reálnych objektov. Pravohemisférni ľudia chcú vidieť kontext, chcú vidieť, ako vzorec funguje. Použiť pravý mozog v tomto prípade znamená, hľadať príležitosti v reálnych, existujúcich aktivitách, používať niečo reálne, kedykoľvek je to možné.

 

4. Logické - intuitívne

 

Ľavý mozog spracováva informácie lineárne, sekvenčne a logicky. Získava informácie jednu po druhej, aby vyriešil problém. Keď čítate, alebo počúvate, pozeráte sa na časti, a teda môžete vyvodiť logické závery. Ak ste primárne pravohemisférny, používate intuíciu. Môžete vedieť odpoveď na matematický problém, ale nie ste si istý, ako ste sa ku nej dostali. Možno začnete s odpoveďou a pracujete opačne. V kvíze máte obvykle pocit, ktoré odpovede sú správne a obvykle je to tak. Počas písania váš ľavý mozog dáva pozor na to, čo píšete, či to píšete presne, či ste sa niekde nepomýlili. Pravá časť dáva pozor na celkový kontext a na význam. Pravý mozog k nám hovorí napríklad vtedy, keď máme pocit, že to "spolu sedí".

 

5. Verbálne - neverbálne

 

Ľavohemisférni ľudia nemajú problém vyjadriť sa slovne. Pravohemisférni vedia, čo pre nich čo znamená, ale nevedia nájsť správne slová. Ľahko to vidíme, keď ľudia dávajú inštrukcie. Ľavohemisférny človek povie niečo ako: "odtiaľto pôjdeš na západ o tri ulice ďalej, zabočíš na sever, prejdeš na Košickú ulicu". Pravohemisférny človek by znel napríklad takto: "zaboč doprava (rukou ukazuje doprava), popri kostole čo tam je (rukou ukazuje opäť). Potom prejdi popri večierke a novinovom stánku. A potom tam bude benzínová pumpa." Pravohemisférni ľudia si všetko musia pamätať hlavne vizuálne. Ak si to nezapíšu, pravdepodobne si to nezapamätajú. Potrebujú si vytvoriť v mysli video zobrazujúce veci, o ktorých počujú, alebo čítajú.

 

6. Založené na realite - orientované na fantáziu

 

Pravý mozog pracuje s vecami, ktoré súvisia priamo s realitou. Keď sú pravohemisférni ľudia ovplyvňovaní okolím, zvyčajne sa mu prispôsobia. Pravohemisférni ľudia sa snažia zmeniť prostredie. Ľavohemisférni ľudia chcú poznať pravidlá a nasledovať ich. Ak pravidlá nie sú, obvykle si vymyslia vlastné a tie následujú. Poznajú dôsledky, keď niečo nestihnú načas, alebo keď niekde neuspejú. Pravohemisférni ľudia si častokrát neuvedomujú, že sa niečo vykonáva nesprávne. Ak ste pravohemisférny, sledujte do akej miery ste v kontakte s realitou. Výhodou je, že pravohemisférni ľudia sú viac kreatívni.

 

V školách sa zväčša používajú ľavohemisférne stratégie a tým sa automaticky pravohemisférni študenti cítia neadekvátne. Pre každého je dôležité, že sa môže naučiť byť viac flexibilný a používať obidve hemisféry v rovnováhe.

 


 4. Indikátory

Indikátor podľa dúhovky

 

Dúhovka, ktorá má viac škvŕn, alebo ktorej vzor pripomínajúci kvet má farebne výrazné "vlákna", indikuje väčšiu pravohemisférnu aktvitu.

 

Dúhovka, ktorá nemá škvrny, alebo ktorej vzor pripomínajúci kvet má nevýrazné, takmer jednofarebné plochy, indikuje väčšiu ľavohemisférnu aktivitu.

 

Cvičenie: Analyzujte niekoľkým ľuďom dúhovku a na základe nej určte ich dominantnú hemisféru.

 

Indikátor podľa nechtov na palcoch

 

Keď sa pozriete na vaše palce na rukách, jeden z prstov má pod nechtom užší polmesiac ako druhý. Užší a vyšší polmesiac na pravom palci indikuje dominanciu ľavej hemisféry a naopak.

 

Indikátor podľa množstva kladenia otázok

 

Kladiete veľa otázok? Odhalíte všetko, keď sa vás niečo pýtajú? Ľavohemisférni ľudia kladú viac otázok. Pravohemisférni viac odpovedajú.

 

Iné indikátory

Existujú indikátory, ako napríklad:
- ktorou nohou spravíme krok dopredu
- ktorou rukou si vezmeme predmet
- ako si založíme ruky
- keď si prekrížime prsty, ktorý palec je hore

Tieto indikátory nemusia byť vždy účinné a presné. V detstve sú presnejšie ako neskôr.

 


 5. Ako ovplyvňovať dominanciu hemisfér

Azda najľahší spôsob je postaviť sa na jednu nohu - aby ste stimulovali aktivitu ľavej hemisféry, postavte sa na pravú nohu. Aby ste stimulovali aktivitu pravej hemisféry, postavte sa na ľavú nohu.

 

Cvičenie: Postavte sa na jednu nohu a vydržte tak 1 minútu. Minúta je zvyčajne dostatočný čas na to, aby sa dostavila zmena. Môžete to vyskúšať teraz. Potom nohy vymeňte. Je cítiť rozdiel?

 

Dobrý spôsob, ako si overiť zmenu je, skontrolovať, porovnať svoj postoj voči otcovi, alebo matke. Ak sa zameriate na aktivitu ľavej hemisféry, mali by ste pocítiť príjemnejší pocit voči vášmu otcovi. Naopak, ak sa zameriate na aktivitu pravej hemisféry, mali by ste pocítiť väčšie zladenie s vašou matkou.

Akákoľvek aktivita ľavej časti tela stimuluje aktivitu pravej hemisféry a naopak.

Uvedené metódy môžu pôsobiť jednoducho, napriek jednoduchosti však majú účinok a ich opakovaným používaním sa môžete naučiť rozpoznať prejavy ľavohemisférnej, alebo pravohemisférnej aktivity.

Keď sa zameriame pozitívne na akúkoľvek činnosť, ktorá je typická pre pravú hemisféru, podporíme tým jej aktivitu. Keď sa zameriame negatívne na akúkoľvek činnosť, ktorá je typická pre ľavú hemisféru, podporíme tým opäť aktivitu pravej hemisféry. Môžete si prejsť vyššie uvedené charakteristiky hemisfér a zamerať sa na jednu z nich. Napríklad zameranie sa na iných, sústredenie sa na iných bude vo vás aktivovať pravú hemisféru, naopak, zameranie sa na seba, na pocit sebaocenenia bude stimulovať aktivitu ľavej hemisféry.

 


6. Cvičenie pre kalibráciu

 

Cvičenie: Posaďte sa oproti kolegovi a pýtajte sa ho na nasledujúce otázky. Sledujte pritom pohyby jeho očí.

 

1. Je Žilina na sever od Prievidze?
2. Vymenujte tri synonymá pre "kráčanie"
3. Koľko hrán má dopravná značka "stop"?
4. Ktoré slovo má viac písmen? "vyskočiť" alebo "odbehnúť"
5. Ktoré štáty hraničia so Slovenskom?
6. Aký je význam slova "program"?
7. Keby ste šoférovali na sever a tri krát zabočíte doprava a raz doľava, akým smerom by ste išli?
8. Vymenujte tri synonymá pre inteligenciu
9. Čo sa nachádza na desaťkorunovej minci?
10. Koľko písmen má slovo "portrét"

 

Sledujte počas kladenia otázok, ktorým smerom sa bude subjekt pozerať. Odpovede sú irelevantné. Väčšina ľudí bude pozerať doprava, poprípade dole, keď pôjde o otázky týkajúce sa jazyka (otázky s párnym poradovým číslom), a väčšina ľudí sa bude pozerať doľava, prípadne hore, keď pôjde o priestorové otázky (otázky s nepárnym poradovým číslom). Očné pohyby sú prejavom našich funkcií špecifických pre každú hemisféru.

 

V technikách pre neurolingvistické programovanie existujú viaceré metódy, ako zistiť pomocou pohybov očí, či subjekt informáciu konštruuje, alebo si spomína, či klame, alebo hovorí pravdu, či je pod nátlakom, ale je uvoľnený, či je prepnutý vo vizuálnom, akustickom, alebo kinestetickom kanáli.

 


7. Stroopov efekt

Známy Stroopov efekt bol pomenovaný podľa J. Ridley Stroopa v roku 1930. Vašou úlohou je vymenovať farby slov, ktoré sú vypísané nižšie. Nevyslovujte slová, ale vyslovte farbu slova. To znamená, že napríklad slovo MODRÁ máte vysloviť "ČERVENÁ". Vyslovte farby tak rýchlo ako je to možné. Porovnajte rýchlosť v oboch tabuľkách:

 

ČERVENÁ ZELENÁ MODRÁ ŽLTÁ RUŽOVÁ
ORANŽOVÁ MODRÁ ZELENÁ MODRÁ BIELA
ZELENÁ ŽLTÁ POMARANČOVÁ BIELA MODRÁ
HNEDÁ ČERVENÁ MODRÁ ŽLTÁ ZELENÁ
RUŽOVÁ ŽLTÁ ZELENÁ MODRÁ ČERVENÁ

 

ČERVENÁ ZELENÁ MODRÁ ŽLTÁ RUŽOVÁ
POMARANČOVÁ MODRÁ ZELENÁ MODRÁ ŠEDÁ
ZELENÁ ŽLTÁ POMARANČOVÁ MODRÁ ŠEDÁ
HNEDÁ ČERVENÁ MODRÁ ŽLTÁ ZELENÁ
RUŽOVÁ ŽLTÁ ZELENÁ MODRÁ ČERVENÁ

 

Stroopov efekt elegantne demonštruje rozdiel medzi spracovávaním informácie ľavou a pravou hemisférou.